กิจกรรมศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ลำปาง ที่ผ่านมา

ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ลำปาง ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์นักศึกษา
ในการเข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 13 คน ได้เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ  ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ลำปาง