บริการให้เช่าห้องประชุม ห้องสัมมนา

ห้องประชุมศักดิเดชน์ (ห้องประชุมใหญ่)

อัตราค่าบริการ

ครึ่งวัน 2,000 บาท
เวลา 08.30 น. – 12.00 น.
หรือ เวลา 13.00  น. – 16.30 น.

เต็มวัน 4,500 บาท
เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

เกินเวลาคิดเพิ่มชั่วโมงละ 500 บาท

ค่าปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ ในวันหยุด/นอกเวลาราชการ
จำนวน 2 คน 
คนละ 350 บาท = 700 บาท

ห้องประชุมขนาดกลาง

อัตราค่าบริการ

ครึ่งวัน 1,000 บาท
เวลา  08.30 น. – 12.00 น.
หรือ เวลา 13.00 น. – 16.30 น.

เต็มวัน 2,000 บาท
เวลา  08.30 น. – 16.30 น.

เกินเวลาคิดเพิ่มชั่วโมงละ 200 บาท

ค่าปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ในวันหยุด/นอกเวลาราชการ
จำนวน 1-2 คน คนละ 350 บาท

ห้องสัมมนาย่อย มีจำนวน 6 ห้อง

อัตราค่าบริการ

ครึ่งวัน  500 บาท
เวลา  08.30 น. –  12.00 น.
หรือ เวลา 13.00 น. – 16.30 น.

เต็มวัน 1,000 บาท
เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

เกินเวลาคิดเพิ่มชั่วโมงละ 150 บาท

ค่าปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ในวันหยุด/นอกเวลาราชการ
จำนวน 1 คน คนละ 350 บาท

สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-5048680