บริการที่ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ลำปาง

  • บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท หลักสูตรสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรประกาศนียบัตร จำหน่ายระเบียบการสมัคร โดยนักศึกษาจะได้รับชุดวิชาพื้นฐานทันทีเมื่อสมัครนักศึกษาใหม่ 
  • บริการรับลงทะเบียนเรียน
  • บริการรับคำร้อง เช่น  ลาพักการศึกษา  เปลี่ยนชื่อ-สกุล ทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ย้ายสังกัดสาขาวิชา โอนชุดวิชา เป็นต้น 
  • บริการแนะแนว ให้บริการคำแนะนำปรึกษาและตอบปัญหานักศึกษา
เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 16.30 น.

หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
โทรศัพท์ 054-829811 ถึง 4 ต่อ 1 สายตรง 02-5048686

ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่

บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รับลงทะเบียนเรียน  รับคำร้อง บริการแนะแนว ตามวันและสถานที่ที่กำหนด ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 15.00 น.  โดยนักศึกษาจะได้รับชุดวิชาพื้นฐานทันทีเมื่อสมัครนักศึกษาใหม่

บริการนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน

ไลน์กลุ่มนักศึกษา มสธ. กลุ่มผู้เรียนวิทยาลัยชุมชน
เพื่อสอบถามปัญหาการศึกษา หรือสอบถามการสมัครเรียนกับ มสธ.