บริการที่ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ลำปาง

  • บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท หลักสูตรสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรประกาศนียบัตร 
  • บริการรับลงทะเบียนเรียน
  • บริการรับคำร้อง เช่น  ลาพักการศึกษา  เปลี่ยนชื่อ-สกุล ทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ย้ายสังกัดสาขาวิชา โอนชุดวิชา เป็นต้น 
  • บริการแนะแนว ให้บริการคำแนะนำปรึกษาและตอบปัญหานักศึกษา
เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 8.30 น. – 16.30 น.

หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
โทรศัพท์ 02-5048686 , 02-5048684 , 02-5048687

ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่

บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รับลงทะเบียนเรียน  รับคำร้อง บริการแนะแนว ตามวันและสถานที่ที่กำหนด ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 15.00 น.

บริการนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน

ไลน์กลุ่มนักศึกษา มสธ. กลุ่มผู้เรียนวิทยาลัยชุมชน
เพื่อสอบถามปัญหาการศึกษา หรือสอบถามการสมัครเรียนกับ มสธ.