ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ลำปาง
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

Regional Academic Resources and Community Engagement Center - Lampang (Upper Northern Provincial Cluster1) Sukhothai Thammathirat Open University

ประวัติความเป็นมา

          ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ลำปาง เป็นหน่วยงานภายในสำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีความเป็นมาจากนโยบายของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้มีการจัดตั้งศูนย์วิทยพัฒนา 10 แห่ง ขึ้นในภูมิภาคเพื่อเป็นเสมือนตัวแทนของมหาวิทยาลัย ในการให้บริการนักศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยแต่ละศูนย์ฯ รองรับการให้บริการครอบคลุมพื้นที่  5 – 10 จังหวัด ในระยะแรกปี พ.ศ. 2534 เปิดให้บริการแห่งแรกที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ถัดมาในปี พ.ศ. 2540 เปิดให้บริการเพิ่มขึ้นที่จังหวัดเพชรบุรี นครสวรรค์ อุบลราชธานี และสุโขทัย ปี พ.ศ. 2541 เปิดให้บริการที่จังหวัดอุดรธานี ลำปาง ปี พ.ศ.2542 เปิดให้บริการที่จังหวัดจันทบุรี ยะลา และปี พ.ศ.2543 เปิดให้บริการที่จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นแห่งที่ 10 
          ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลำปาง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยได้รับบริจาคที่ดินจากนายบุญชู ตรีทอง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง และอดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย มีเนื้อที่ประมาณ 11 ไร่  เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2541 เดิมชื่อ “ศูนย์วิทยพัฒนาบริการ มสธ. จังหวัดลำปาง”  ต่อมาวันที่ 2 พฤษภาคม 2543 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลำปาง”  และต่อมาวันที่ 14 มกราคม 2564 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ลำปาง” ให้เป็นหน่วยงานภายในสำนักบริการการศึกษา
          โดยมีภารกิจในการให้บริการห้องสมุดและสื่อการศึกษา บริการแนะแนวการศึกษา บริการงานทะเบียนนักศึกษา บริการจำหน่ายใบสมัคร และรับนักศึกษาใหม่ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน บริการห้องคอมพิวเตอร์ในการจัดการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล (Walk in-exam) การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (STOU-EPT) บริการให้เช่าห้องประชุม สัมมนา เช่าห้องอบรมคอมพิวเตอร์ รับผิดชอบพื้นที่  4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดลำปาง ลำพูน เชียงใหม่  และแม่ฮ่องสอน
ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ลำปาง แบ่งส่วนงานเป็น 3 งาน คือ 
      1.งานอำนวยการและบริหารงานทั่วไป 
      2.งานประสานเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น 
      3.งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
      โดยมีผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ลำปาง เป็นผู้บริหารในหน่วยงาน และมีผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา  และรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายให้กำกับดูแล กำกับดูแลตามลำดับชั้น

ปณิธาน

       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพูนวิทยฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อสำหรับผู้สำเร็จมัธยมศึกษา เพื่อสนองตอบความต้องการของบุคคลและสังคม ด้วยการจัดระบบการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งใช้สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิธีการอื่นที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นเลิศด้านบริการการศึกษา พัฒนาเครือข่ายและชุมชนสัมพันธ์ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับทุกคน

พันธกิจ (Mission)

 1. บริการการศึกษาสำหรับนักศึกษาและประชาชน
 2. สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
 3. พัฒนาเครือข่ายและชุมชนสัมพันธ์
 4. บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม
 5. อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและเชิดชูสถาบัน
 6. พัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยมองค์กร

 1. ร่วมแรงร่วมใจ
 2. ใส่ใจนักศึกษา
 3. พัฒนาตนเอง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสนับสนุนและรับรองกิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกอบรมและงานบริการ โดยมีการศึกษาในระบบการสอนทางไกล
 2. เพื่อเป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัยในงานบริการห้องสมุดและสื่อการศึกษา
 3. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาค
 4. เพื่อขยายและสร้างเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ
 5. เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมนักศึกษา ชมรมบัณฑิต สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราชในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และองค์กรอื่นที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
 6. เพื่อดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย