นายบรรจง สมศรี

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ลำปาง
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
หมายเลขภายใน 8690

งานอำนวยการและบริหารงานทั่วไป

นางณัฐพร ท้วมเพิ่มทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หัวหน้างานอำนวยการและบริหารงานทั่วไป
หมายเลขภายใน 8680

นายสมควร พันธ์โหมด

พนักงานขับรถ

นางอรณี ทรายมูล

พนักงานสถานที่

นางมาลี วรรณกูล

พนักงานทั่วไป

นายไพรุ่ง พรมเวียง

คนสวน

งานประสานเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น

นายสุพจน์ สระทองพูน

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ
หัวหน้างานประสานเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น
หมายเลขภายใน 8683

นางสาวธีญาภรณ์ สีเขียว

นักวิชาการศึกษา
หมายเลขภายใน 8687

นายณัฐพล ปรังฤทธิ์

นักวิชาการศึกษา
หมายเลขภายใน 8684

นายวุฒิไกร สำรีราษฎร์

นายช่างศิลป์
หมายเลขภายใน 8686

งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

นางสาวรุ่งอรุณ คำเป๊กเครือ

บรรณารักษ์ ชำนาญการ
หัวหน้างานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
หมายเลขภายใน 8685

นายวีรพร ปานโชติ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
หมายเลขภายใน 8696

นายเนติ ณ นคร

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
หมายเลขภายใน 8695

นางกิรณาภัค สระทองพูน

บรรณารักษ์
หมายเลขภายใน 8694