ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ลำปาง
หมู่ 2 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
โทรศัพท์ : 02-504-8686 , 02-504-8684 , 02-504-8687 อีเมล์ : lp.adoffice@stou.ac.th