ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ลำปาง
หมู่ 2 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
โทรศัพท์ : 054-829811 ถึง 4
อีเมล์ : lp.adoffice@stou.ac.th