previous arrow
next arrow

สมัครเรียน มสธ.

บริการนักศึกษา

แอปพลิเคชัน STOU SISA

  • แสดงข้อมูลประวัติและผลการเรียนของนักศึกษา​
  • ลงทะเบียนเรียนและชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ
  • รับข้อมูลข่าวสารการเรียนการสอน สนามสอบ ผลการสอบ

ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ลำปาง
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการ ปตท. X มสธ. “จุดพลังนักสื่อสารรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล” ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567
โดยมี ผศ.ดร. ณัฐสุพงศ์  สุขโสต เป็นวิทยากร

โครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อจุดพลังนักสื่อสารรุ่นใหม่ยุคดิจิทัลพร้อมสร้างโอกาส พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสนับสนุนให้เยาวชน ให้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ เพื่อผลักดันให้เกิดนักสื่อสารยุคดิจิทัล ที่มีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนสังคมชุมชนไทยให้พัฒนาอย่างยั่งยืน

ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ จังหวัดน่าน

ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ลำปาง โดยนายสุพจน์ สระทองพูน นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และนายวุฒิไกร สำรีราษฎร์ นายช่างศิลป์ ออกหน่วยเคลื่อนที่รับสมัครนักศึกษาใหม่ รับลงทะเบียนเรียน รับคำร้อง บริการแนะแนว ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดน่าน


ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ จ.แม่ฮ่องสอน

นายสุพจน์​ สระทองพูน นักแนะแนวการศึกษา​และอาชีพ ชำนาญการ นายวุฒิไกร สำรีราษฎร์ นายช่างศิลป์ ออกหน่วยบริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ และบริการงานทะเบียน ณ วิทยาลัยชุมชน หน่วยจัดการศึกษาอำเภอปาย ห้องสมุด​ประชาชนจังหวัดแม่ฮ่อง​สอน และห้องสมุดประชาชน (เฉลิมราชกุมารี)​ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ จ.แม่ฮ่องสอน

นายสุพจน์​ สระทองพูน นักแนะแนวการศึกษา​และอาชีพ ชำนาญการ นายวุฒิไกร สำรีราษฎร์ นายช่างศิลป์ ออกหน่วยบริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ และบริการงานทะเบียน ณ วิทยาลัยชุมชน หน่วยจัดการศึกษาอำเภอปาย ห้องสมุด​ประชาชนจังหวัดแม่ฮ่อง​สอน และห้องสมุดประชาชน (เฉลิมราชกุมารี)​ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป