previous arrow
next arrow
Slider

สมัครเรียน มสธ.

บริการนักศึกษา

แอปพลิเคชัน STOU SISA

  • แสดงข้อมูลประวัติและผลการเรียนของนักศึกษา​
  • ลงทะเบียนเรียนและชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ
  • รับข้อมูลข่าวสารการเรียนการสอน สนามสอบ ผลการสอบ

ข่าวกิจกรรม

วันที่    19  เมษายน 2565 นายบรรจง สมศรี  ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ลำปาง เป็นประธานที่ประชุมร่วมกันระหว่าง ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ลำปาง กับ ชมรม yong smart famer จังหวัดลำปาง  ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการให้ความรู้ทางการเกษตรแก่ประชาชนเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง การสร้างแหล่งเรียนรู้บนเว็บไซต์ร่วมกันกับศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ลำปาง โดยมีนายสุพจน์ สระทองพูน หัวหน้างานประสานเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น นายณัฐพล  ปรังฤทธิ์ และนางสาวธีญาภรณ์  สีเขียว  เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.ลำปาง

ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ลำปาง จัดโครงการแนะแนวการศึกษาเฉพาะกลุ่มร่วมกับสาขาวิชา

 วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2565 นายบรรจง สมศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ลำปาง  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแนะแนวการศึกษาเฉพาะกลุ่มร่วมกับสาขาวิชา ซึ่งจัดขึ้น ณ วิทยาลัยชุมชนหน่วยจัดการศึกษาอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ จังหวัดน่าน

ศูนย์วิทยบริการและชุมชันสัมพันธ์ มสธ. ลำปาง โดยนายสุพจน์ สระทองพูน นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ออกหน่วยเคลื่อนที่รับสมัครนักศึกษาใหม่ รับลงทะเบียนเรียน รับคำร้อง บริการแนะแนว ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดน่าน ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
มสธ. ที่ไหน เวลาใด ใครก็เรียนได้

ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ จังหวัดน่าน

ศูนย์วิทยบริการและชุมชันสัมพันธ์ มสธ. ลำปาง โดยนายวุฒิไกร สำรีราษฎร์ นายช่างศิลป์ ออกหน่วยเคลื่อนที่รับสมัครนักศึกษาใหม่ รับลงทะเบียนเรียน รับคำร้อง บริการแนะแนว ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดน่าน ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
มสธ. ที่ไหน เวลาใด ใครก็เรียนได้

ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์วิทยบริการและชุมชันสัมพันธ์ มสธ. ลำปาง โดยนางสาวธีญาภรณ์ สีเขียว นักวิชาการศึกษา ออกหน่วยเคลื่อนที่รับสมัครนักศึกษาใหม่ รับลงทะเบียนเรียน รับคำร้อง บริการแนะแนว ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
มสธ. ที่ไหน เวลาใด ใครก็เรียนได้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป