previous arrow
next arrow

สมัครเรียน มสธ.

บริการนักศึกษา

แอปพลิเคชัน STOU SISA

  • แสดงข้อมูลประวัติและผลการเรียนของนักศึกษา​
  • ลงทะเบียนเรียนและชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ
  • รับข้อมูลข่าวสารการเรียนการสอน สนามสอบ ผลการสอบ

ข่าวกิจกรรม

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ลำปาง ในวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนณรงค์ เทียนสว่าง มาเป็นวิทยากรในการปฐมนิเทศ

ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ จังหวัดน่าน

ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ลำปาง โดยนายสุพจน์ สระทองพูน นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และนายวุฒิไกร สำรีราษฎร์ นายช่างศิลป์ ออกหน่วยเคลื่อนที่รับสมัครนักศึกษาใหม่ รับลงทะเบียนเรียน รับคำร้อง บริการแนะแนว ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดน่าน


ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ จ.แม่ฮ่องสอน

นายสุพจน์​ สระทองพูน นักแนะแนวการศึกษา​และอาชีพ ชำนาญการ นายวุฒิไกร สำรีราษฎร์ นายช่างศิลป์ ออกหน่วยบริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ และบริการงานทะเบียน ณ วิทยาลัยชุมชน หน่วยจัดการศึกษาอำเภอปาย ห้องสมุด​ประชาชนจังหวัดแม่ฮ่อง​สอน และห้องสมุดประชาชน (เฉลิมราชกุมารี)​ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ จ.แม่ฮ่องสอน

นายสุพจน์​ สระทองพูน นักแนะแนวการศึกษา​และอาชีพ ชำนาญการ นายวุฒิไกร สำรีราษฎร์ นายช่างศิลป์ ออกหน่วยบริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ และบริการงานทะเบียน ณ วิทยาลัยชุมชน หน่วยจัดการศึกษาอำเภอปาย ห้องสมุด​ประชาชนจังหวัดแม่ฮ่อง​สอน และห้องสมุดประชาชน (เฉลิมราชกุมารี)​ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป