previous arrow
next arrow
Slider

สมัครเรียน มสธ.

บริการนักศึกษา

แอปพลิเคชัน STOU SISA

  • แสดงข้อมูลประวัติและผลการเรียนของนักศึกษา​
  • ลงทะเบียนเรียนและชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ
  • รับข้อมูลข่าวสารการเรียนการสอน สนามสอบ ผลการสอบ

ข่าวกิจกรรม

 ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ลำปาง  จัดกิจกรรมสัมมนาผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ. ในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ณ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ลำปาง  ในวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

การฝึกซ้อมย่อยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2561 และประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ลำปาง ในวันที่ 20-22 พฤษภาคม พ.ศ.2565 มีผู้เข้ารับการฝึกซ้อมย่อยทั้งสิ้น 183 ราย

รายละเอียดภาพเพิ่มเติม >>>

ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ จังหวัดน่าน

ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ลำปาง โดยนายสุพจน์ สระทองพูน นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และนายวุฒิไกร สำรีราษฎร์ นายช่างศิลป์ ออกหน่วยเคลื่อนที่รับสมัครนักศึกษาใหม่ รับลงทะเบียนเรียน รับคำร้อง บริการแนะแนว ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดน่าน ในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ จังหวัดแพร่

ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ลำปาง โดยนายสุพจน์ สระทองพูน นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และนายวุฒิไกร สำรีราษฎร์ นายช่างศิลป์ ออกหน่วยเคลื่อนที่รับสมัครนักศึกษาใหม่ รับลงทะเบียนเรียน รับคำร้อง บริการแนะแนว ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดแพร่ ในวันที่ 12-13 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ลำปาง โดยนางสาวธีญาภรณ์ สีเขียว นักวิชาการศึกษา ออกหน่วยเคลื่อนที่รับสมัครนักศึกษาใหม่ รับลงทะเบียนเรียน รับคำร้อง บริการแนะแนว ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป