previous arrow
next arrow
Slider

สมัครเรียน มสธ.

บริการนักศึกษา

แอปพลิเคชัน STOU SISA

  • แสดงข้อมูลประวัติและผลการเรียนของนักศึกษา​
  • ลงทะเบียนเรียนและชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ
  • รับข้อมูลข่าวสารการเรียนการสอน สนามสอบ ผลการสอบ

ข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับนายบรรจง สมศรี ในการเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ลำปาง

วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2565 นายบรรจง สมศรี เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ลำปาง พิธีการต้อนรับจัดขึ้น ณ ห้องสัมมนา ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ลำปาง ในการนี้มีแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีต่อการเข้าดำรงตำแหน่งเป็นจำนวนมาก

รายละเอียดเพิ่มเติม >>
มสธ. ที่ไหน เวลาใด ใครก็เรียนได้

ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ลำปาง เยี่ยมขอบคุณเครือข่ายบริการการศึกษา 

วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 นายบรรจง สมศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ลำปาง พร้อมด้วยนายสุพจน์ สระทองพูน หัวหน้างานประสานเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น นางสาวรุ่งอรุณ คำเป๊กเครือ หัวหน้างานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ได้เข้าพบปะพูดคุยและสวัสดีปีใหม่ ปี 2565 กับตัวแทนผู้อำนวยการ กศน. อ.เมือง จ.ลำปาง คุณครูอภิชญา ดีผาย เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ มสธ. และขอบคุณทาง กศน. อ.เมือง จ.ลำปาง ที่ได้อนุเคราะห์ให้ใช้พื้นที่ห้องสมุดในการให้บริการ มุม มสธ.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ลำปาง ร่วมหารือเรื่องการจัดการเรียนการสอนระหว่าง มสธ. และ ชุมชนการเรียนรู้เซเวียร์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

วันที่ 11-12 มกราคม พ.ศ. 2565 ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.ลำปาง โดยนายบรรจง สมศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ลำปาง พร้อมด้วยนายสุพจน์ สระทองพูน หัวหน้างานประสานเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น ได้เดินทางไปชุมชนการเรียนรู้เซเวียร์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อเข้าพบบาทหลวงพิเชฐ แสงเทียน ประธานมูลนิธิเยซูอิตเพื่อการศึกษา ครูจำเรียง พรหมบุตร ผู้ประสานงานมูลนิธิฯ ร่วมหารือการจัดการเรียนการสอนและแนวทางในการประสานความร่วมมือการเป็นเครือข่ายบริการการศึกษา รวมทั้งได้รับลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2564 ของนักศึกษา มสธ. จำนวน 73 คน

ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์วิทยบริการและชุมชันสัมพันธ์ มสธ. ลำปาง โดยนายวุฒิไกร สำรีราษฎร์ นายช่างศิลป์ ออกหน่วยเคลื่อนที่รับสมัครนักศึกษาใหม่ รับลงทะเบียนเรียน รับคำร้อง บริการแนะแนว ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 6-7 มกราคม พ.ศ. 2565
มสธ. ที่ไหน เวลาใด ใครก็เรียนได้

ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ จังหวัดพะเยา

ศูนย์วิทยบริการและชุมชันสัมพันธ์ มสธ. ลำปาง โดยนายณัฐพล ปรังฤทธิ์ นักวิชาการศึกษา ออกหน่วยเคลื่อนที่รับสมัครนักศึกษาใหม่ รับลงทะเบียนเรียน รับคำร้อง บริการแนะแนว ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา ในวันที่ 14-15 มกราคม พ.ศ. 2565
มสธ. ที่ไหน เวลาใด ใครก็เรียนได้

ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ จังหวัดเชียงราย

ศูนย์วิทยบริการและชุมชันสัมพันธ์ มสธ. ลำปาง โดยนางสาวธีญาภรณ์ สีเขียว นักวิชาการศึกษา ออกหน่วยเคลื่อนที่รับสมัครนักศึกษาใหม่ รับลงทะเบียนเรียน รับคำร้อง บริการแนะแนว ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 14-15 มกราคม พ.ศ. 2565
มสธ. ที่ไหน เวลาใด ใครก็เรียนได้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป