แนะนำหนังสือใหม่

การสร้างคนคุณภาพแบบญี่ปุ่น

หนังสือเล่มนี้มาจากงานวิจัยเรื่อง การสร้างคนคุณภาพแบบญี่ปุ่น เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคนญี่ปุ่นกับคนไทย และเกิดประโยชน์กับคนไทยในการสร้างคนที่มีคุณภาพเพื่อขับเคลื่อนประเทศชาติ ประเด็นสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือ ภาพสะท้อนคนไทยจากทรรศนะของคนญี่ปุ่น เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสมในการอยู่ร่วมกันในสังคม เช่น ความสำนึกต่อหน้าที่การงาน การเคารพต่อกฎระเบียบ ความสะอาด การตรงต่อเวลา ความคาดหวังแบบญี่ปุ่นเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสมในการอยู่ร่วมกันในสังคม และประเด็นเรื่อง โรงเรียนและครอบครัว

คู่มือเปิดร้านค้าออนไลน์

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการเริ่มต้นตลอดจนบริหารจัดการที่ดีในการประกอบธุรกิจร้านค้าออนไลน์ อีกทั้งยังส่งเสริมการจัดทำร้านค้าออนไลน์ การใช้กลยุทธ์การตลาดให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย การสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย เพื่อให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นในการสั่งซื้อสินค้าและบริการผ่านออนไลน์มากขึ้น