รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์

รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย

ผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรานุช บุดดีจีน

รองผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรานุช บุดดีจีน

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าส่วนบริหารศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์

นางตัสมาริน อธิจิตตา

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ลำปาง
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

นางณัฐพร ท้วมเพิ่มทรัพย์

หัวหน้างานอำนวยการและบริหารงานทั่วไป

นายสุพจน์ สระทองพูน

หัวหน้างานประสานเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น

นางสาวรุ่งอรุณ คำเป๊กเครือ

หัวหน้างานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา